Akty prawne

 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z  2015r. poz. 520 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej

(Dz. U. z 2015r. poz. 107)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz. U. z 2014r. poz. 924)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

(Dz. U. z 2014r. poz. 917)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

(Dz. U. z 2014r. poz. 914)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

(Dz. U. z 2014r. poz. 176)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz. U. z 2013r. poz. 1183)

 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

(Dz. U.  z 2013r. poz. 249)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

(Dz. U. z  2012r. poz. 1247)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

(Dz. U. z 2012r. poz. 1246)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz. U. z 2012r. poz. 352)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 219)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

(Dz. U. z 2012r. poz. 199)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

(Dz. U. z 2012r. poz. 125 )

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. Nr 299, poz. 1772).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych 

(Dz. U. Nr 279, poz. 1642 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

(Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu 

(Dz. U. Nr 263, poz. 1571 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

(Dz. U. Nr 222, poz. 1328)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

(Dz. U. Nr 16, poz. 134)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni

(Dz. U. Nr 249, poz. 2498)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

(Dz. U. Nr 141, poz. 1368)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

(Dz. U. Nr 101, poz. 939)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych

(Dz. U. Nr 104 poz. 972)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

(Dz. U. Nr 84, poz. 911)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

(Dz. U. Nr 80, poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz. U. Nr 74 poz. 796)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

(Dz. U. z 2015r. poz. 542)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków

(Dz. U. Nr 26, poz. 316 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r.w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii

(Dz. U. z 2000r. Nr 1, poz. 4)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zm.)

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości

(Dz. U. Nr 45, poz. 453)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

(Dz. U. Nr 76, poz.489 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

(Dz. U. Nr 201, poz. 1333)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2010r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

(Dz. U. Nr 183, poz. 1233)

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

Ustawa z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

(Dz. U. Nr 143 poz. 963 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 lutego 2009r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

(Dz. U. Nr 42 poz. 340 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

(Dz. U. z 2015r. poz. 525)

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

(Dz. U. z 2012r. poz. 1460)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

(Dz. U. z 2012r. poz. 83)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(Dz. U. z 2014r. poz. 1114)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015r., poz. 584 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

(Dz. U. z 2012r. poz. 526 ze zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

(Dz. U. z 2011r. Nr 206, poz. 1216 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

(Dz. U. Nr 205, poz. 1692)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

(Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(Dz. U. z 2012r. poz. 803)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

(Dz. U. z 2015r., poz. 1433) – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2013r. poz.1594 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o przenoszeniu treści ksiąg wieczystych do systemu informatycznego

(Dz. U. Nr 42, poz. 363)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2015r. poz. 469)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa

(Dz. U. z 2015r. poz. 1392)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(Dz. U. z 2015r. poz. 812)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości

(Dz. U. Nr 86, poz. 736)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

(Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów

(Dz. U. z 2012r. poz. 392 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

(Dz. U. Nr 250, poz. 1501)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji

(Dz. U. z 2014r. poz. 1254)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

(Dz. U. z 2014r. , poz. 54)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(Dz. U. z 2015r. poz. 909 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 856 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 86, poz. 579)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

(Dz. U. Nr 25, poz. 133)

Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(Dz. U. z 2015r. poz. 1014)

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach

(Dz. U. z 2014r. poz. 1153 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece

(Dz. U. z 2013r. poz. 707 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

(Dz. U. z 2013r. poz. 1411 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

(Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów

(Dz. U. z 2014r. poz. 700)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

(Dz. U. z 2014r. poz. 101 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

(Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

Aktualności